Press Releases

ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นี้ได้ขยายบริการของ Biognosys ให้ครอบคลุมการตรวจ NULISA ของ Alamar ตลอดจนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ร่วมกันในด้านโปรตีโอมิกส์จากไบโอฟลูอิด มูลค่าเพิ่มเติมของแพลตฟอร์มโปรตีโอมิกส์ที่เป็นกลางสำหรับตรวจด้วยการวิเคราะห์ DIA-MS ของ Biognosys และแพลตฟอร์มการตรวจทางภูมิคุ้มกันที่สร้างความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงของ Alamar เพื่อนำเสนอในการประชุมประจำปี AACR…

Press Releases

EBC Financial Group ก่อตั้ง ณ กรุงลอนดอน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นผู้นำในด้านอุตสาหกรรมทางการเงินผ่านการเป็นพันธมิตรในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการกับสโมสรทั่วเอเชีย อเมริกากลางและใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย EBC Financial Group: พาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการและภาคภูมิใจของ…